Bezpieczeństwo

Poufność i bezpieczeństwo radcy prawnego

Radca Prawny Natalia Lewandowska-Fac objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej radców prawnych na mocy umowy zawartej za pośrednictwem Krajowej Izby Radców Prawnych z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ubezpieczenie to obejmuje szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

Podstawowym obowiązkiem radcy prawnego oraz podstawą właściwego świadczenia usług prawnych jest zachowanie tajemnicy zawodowej w stosunku do wszystkich informacji uzyskanych od klienta w związku ze świadczeniem pomocy prawnej. Radca prawny zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem czynności zawodowych, niezależnie od formy uzyskanych informacji lub sposobu ich utrwalenia. Obowiązek ten jest nieograniczony w czasie i trwa także po ustaniu stosunku prawnego, na podstawie którego radca prawny świadczy pomoc prawną.